Varsity Basketball at Buckeye Showcase Portsmouth, OH v. Toronto Basketball Academy

Friday, 12/08/2017
8:00PM - 10:00PM

Event type: Standard
Advantage: Away

Result: 74-54